Egenerklæring momsfrittak på bøker

Be om uforpliktende pristilbud

Trykking på bøker er som hovedregel merverdiavgiftspliktig tjeneste etter merverdiavgiftsloven. Trykking av bøker er imidlertid fritatt for merverdiavgift dersom oppdragsgiveren skal dele ut hele opplaget gratis eller oppdragsgiverens videresalg er av så lite omfang at oppdragsgiveren ikke blir registreringspliktig etter § 2-1 første ledd. Fritaket gjelder tilsvarende for framstilling av lydbøker som er parallellutgaver av bøker og elektroniske bøker. Per i dag er grensene for registreringsplikt nok 50.000 over 12 måneder.

 

For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner gjelder en særskilt registreringsgrense på 140.000 kroner, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd annet punktum. Denne beløpsgrensen vil gjelde for idrettslag, korps, kor, humanitære og kristelige organisasjoner o.l. Fritaket ovenfor gjelder kun for trykking i snever forstand, design/pre-press eller andre tilhørende tjenester er merverdiavgiftspliktig etter hovedregelen. Hvis du har spørsmål om merverdi og/eller omsetter utover fritaksgrensene nevnt ovenfor, kontakt Skatteetaten (www.skatteetaten.no).

 

Om du etter å ha satt deg inn i gjeldene regler mener at ditt prosjekt er frittatt for medverdiavgift kan du fylle ut egenærkleringssjema under. 

JA